Nezařazené

Zezwolenie na ponadnormatywny transport

Poruszające się po czeskich drogach pojazdy, które przekraczają maksymalne dopuszczalne wymiary lub masę, powinny posiadać zezwolenie na transport ponadnormatywny. Zezwolenie wydaje Ministerstwo Transportu RC. Oprócz kary nakładanej w przypadku braku zezwolenia, kierowca ryzykuje, że wybrana przez niego trasa będzie nieodpowiednia dla pojazdu ponadnormatywnego, a w skrajnym przypadku może spowodować utknięcie pojazdu na odcinku, co będzie wymagało konieczności użycia specjalnego sprzętu.

Jak uzyskać zezwolenie:

Zezwolenie wydawane jest na czas określony i urząd określa warunki, na jakich można realizować transport ponadnormatywny.

Co jest potrzebne do wydania zezwolenia

 • wniosek o zezwolenie na szczególne użytkowanie, który musi zawierać:
  • cel, zakres, czas i ewentualne powtórki przewozu
  • propozycję przebiegu i czasowy harmonogram trasy przejazdu
  • dokładne informacje dot. pojazdów
  • rysunek konturowy pojazdu lub zestawu z ładunkiem
  • (szczegóły podaje § 40 ust. 2 rozporządzenia nr 104/1997 Dz.U. RC, które wdraża zasady ruchu na drogach lądowych, z późniejszymi zmianami)
 • wyciąg z rejestru handlowego lub innego (osoby prawne),
 • zezwolenie na działalność gospodarczą lub inny dokument uprawniający do prowadzenia działalności gospodarczej (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą).

Do wniosku należy również dołączyć dowód rejestracyjny pojazdu – część II (Karta techniczna pojazdu)

Wydanie zezwolenia wymaga zgody właściciela (zarządcy) danej drogi oraz zgody Policji Republiki Czeskiej (w przypadku autostrady Ministerstwa Spraw Wewnętrznych).

Jeżeli wnioskodawca nie przedstawi organowi administracji drogowej zgody, organ administracji drogowej występuje o zgodę do właściciela (zarządcy) danej drogi oraz do Policji Republiki Czeskiej, ewent. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

W przypadku bezskutecznego ubiegania się o zezwolenie istnieje możliwość wniesienia odwołania od decyzji. Odwołanie wnosi się do organu administracyjnego, który wydał decyzję, w terminie 15 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opłata

Wysokość opłaty określa ustawa nr 634/2004 Sb. [Dz.U.] RC, o opłatach administracyjnych, z późniejszymi zmianami. Cena zależy od rodzaju zezwolenia.

Jak długo trwa rozpatrzenie wniosku?

W prostym przypadku organ administracji drogowej podejmuje decyzję niezwłocznie.
W pozostałych przypadkach rozpatrzenie wniosku musi nastąpić w ciągu 30 dni od jego złożenia, w szczególnie skomplikowanych przypadkach w ciągu 60 dni.

Sankcje

Korzystanie z drogi w celu przewozu ponadnormatywnego ładunku bez zezwolenia jest przestępstwem, za które grozi kara nawet do 500 000 CZK.
W przypadku niespełnienia warunków decyzji w sprawie zezwolenia na szczególne korzystanie przez transport ponadnormatywny, organ administracji drogowej może cofnąć zezwolenie. W takim przypadku kolejne zezwolenie można uzyskać najwcześniej po 3 latach od cofnięcia.

Więcej informacji:

Odbor pozemních komunikací / Wydział Dróg
telefon: +420 225 131 120
e-mail:
sekretariat.120@mdcr.cz
www:
https://www.mdcr.cz/Zivotni-situace/Pozemni-komunikace/Zvlastni-uzivani-nadmerna-preprava?lang=en-GB

Transit.TIR.cz

FREE
VIEW