Nezařazené

Povolení pro nadměrnou přepravu

Vozidla, pohybující se na českých silnicích, která přesahující nejvyšší přípustné rozměry nebo hmotnost, by měla mít povolení pro nadměrnou přepravu. Povolení vyřizuje Ministerstvo dopravy ČR. Kromě pokuty, která hrozí v případě absence povolení, se řidič vystavuje i nebezpečí, že jím zvolená trasa bude pro nadměrné vozidlo nevyhovující a v krajním případě může dojít i k uvíznutí vozidla na některém úseku, k jehož vyproštění může být nutný zásah vyprošťovací techniky.

Jak získat povolení:

Povolení se vydává na dobu určitou a úřad stanoví podmínky, za kterých je možné nadměrnou přepravu realizovat.

Co je nutné k vydání povolení

 • žádost o povolení zvláštního užívání, která musí obsahovat:
  • účel, rozsah, dobu a případně opakování přepravy
  • návrh průběhu a časového rozvrhu trasy přepravy
  • přesné informace o vozidlech
  • nákres obrysu vozidla nebo soupravy s nákladem
  • (podrobnosti uvádí § 40 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)
 • výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (právnické osoby),
 • živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (fyzické osoby podnikající).

 K žádosti je vhodné přiložit také Osvědčení o registraci vozidla – část II. (Technický průkaz)

K vydání povolení je potřeba souhlas vlastníka (správce) dotčené pozemní komunikace a souhlas Policie České republiky (v případě dálnice Ministerstva vnitra).

Pokud žadatel souhlas silničnímu správnímu úřadu nepředloží, silniční správní úřad si jej od vlastníka (správce) dotčené pozemní komunikace a od Policie České republiky, resp. Ministerstva vnitra vyžádá.

V případě neúspěšné žádosti o povolení je možné proti rozhodnutí podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Cena

Výše poplatků je stanovena zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Cena se odvíjí od druhu povolení.

Jak dlouho trvá vyřízení?

Pokud se jedná o jednoduchý případ, rozhoduje silniční správní úřad bezodkladně.
V ostatních případech musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů.

Sankce

Užití pozemní komunikace k přepravě nadměrné přepravy bez povolení je přestupkem, za který lze uložit pokutu až do 500 000 Kč.
Při nesplnění podmínek rozhodnutí o povolení zvláštního užívání nadměrnou přepravou může silniční správní úřad udělené povolení odejmout. Další povolení lze v takovém případě získat nejdříve 3 roky od odnětí.

Více informací:

Odbor pozemních komunikací
telefon: +420 225 131 120
e-mail:
sekretariat.120@mdcr.cz
www:
https://www.mdcr.cz/Zivotni-situace/Pozemni-komunikace/Zvlastni-uzivani-nadmerna-preprava?lang=en-GB

Transit.TIR.cz

FREE
VIEW