Nezařazené

Prodloužení a zpřesnění výjimky z nařízení 561/2006 na území ČR

V době od 15.4.2020, 00:00 hodin do 31.5.2020, 23:59h budou české úřady uznávat a tolerovat řidičům nákladních vozidel odchylky od pravidel dob řízení a odpočinku, které budou způsobené nečekanými zdrženími zejména na hraničních přechodech.

Udělení dočasné výjimky týkající se čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 561/2006 se bude týkat následujících ustanovení:

čl. 6 (1): nahrazení maximálního denního limitu jízdy z 9 hodin na 11 hodin;

čl. 6 (2): nahrazení maximálního týdenního limitu jízdy z 56 hodin na 60 hodin;

čl. 6 (3): nahrazení maximálního čtrnáctidenního jízdního limitu z 90 hodin na 100 hodin;

čl. 8 (1): snížení požadavků na denní odpočinek z 11 na 9 hodin;

čl. 8 (6): odložení týdenní doby odpočinku po období sedmi (místo šesti) 24hodinových časových úseků od skončení předchozí týdenní doby odpočinku.

čl. 8 (8): možnost pravidelného týdenního odpočinku ve vozidle za předpokladu, že má vhodné spací zařízení pro každého řidiče a vozidlo stojí.

Řidiči, kteří z důvodu kontrol na hraničních přechodech nebo i z důvodu jiných hygienických opatření zavedených např. u zákazníků, vyvolaných epidemií koronaviru, budou nuceni se odchýlit od stanovených pravidel, musí důvod odchylky nejpozději po dojetí na místo čerpání přestávky či odpočinku zaznamenat na výtisk z tachografu nebo na záznamový list. Současně musí řidiči dbát na to, aby žádným způsobem neohrozili bezpečnost silničního provozu a dopravci současně dbali na sociální blaho řidičů.

Tato dočasná výjimka se vztahuje na všechny řidiče, kteří se podílejí na veškeré přepravě zboží v České republice. Tato výjimka je odůvodněna stále probíhající pandemií COVID-19 (koronavirus) a potřebou dopravního sektoru zajistit v chodu klíčová hospodářská odvětví, a v neposlední řadě možnost dodat včas zboží zákazníkům.

Transit.TIR.cz

FREE
VIEW