Nezařazené

Nezaplatit se nevyplácí!

Od 1. ledna 2022 začíná platit zákon č. 418/2021 Sb., kterým se novelizuje zákon o Policii České republiky, zákon o Celní správě České republiky, zákon o obecní policii a zákony související. Policisté a celníci získali nové oprávnění vyžadovat při kontrole vozidla zaplacení dosud neuhrazené pravomocné pokuty za dopravní delikty. 

Pokud policisté či celníci při kontrole vozidla zjistí, že řidič nebo provozovatel vozidla nezaplatil splatnou pravomocně uloženou pokutu dle zákonů o silničním provozu, zákona o silniční dopravě nebo zákona o pozemních komunikacích (za tzv. „dopravní delikty“), mohou nově požadovat na místě kontroly její uhrazení. V  případě, že by pokuta nebyla na místě uhrazena, mohou zadržet tabulky registrační značky vozidla nebo zabránit odjezdu vozidla tzv. botičkou.

Na základě pozměňovacího návrhu poslanců získali obdobné oprávnění i strážníci obecní policie.

Toto oprávnění je však omezeno na splatné neuhrazené pokuty za dopravní delikty, které byly spáchány na území obce, která zřídila obecní policii (nebo je smluvní stranou veřejnoprávní smlouvy podle § 3a zákona o obecní policii), pokud byla pokuta uložena orgánem obce a nedoplatek nebyl předán k vymožení celnímu úřadu v režimu dělené správy.

1) Na jaké nedoplatky se tedy nová právní úprava vztahuje?

Na nedoplatky, u nichž je současně splněno, že se jedná o

  • nedoplatky na pravomocně uložených pokutách, které nebyly uhrazeny do data splatnosti, s výjimkou nedoplatku, u něhož bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení úhrady na splátky
  • nedoplatky řidiče (fyzické osoby) nebo provozovatele vozidla (fyzické, fyzické podnikající i právnické osoby)
  • nedoplatky na pravomocných pokutách uložených podle některého z těchto 3 zákonů
  • zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů (např. za překročení nejvyšší dovolené rychlosti, jízdu na červenou, nesprávné parkování, telefonování za jízdy, předjíždění vozidla tam, kde je to zakázáno, nedání přednosti, porušení omezení jízdy některých vozidel, přestupky v rámci objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla a další)
  • zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (např. za užití zpoplatněné komunikace bez uhrazení mýtného nebo časového poplatku, za řízení přetíženého vozidla a další)
  • zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (např. za nevedení záznamů o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, předložení neplatného dokladu, přestupky spojené s přepravou nebezpečných látek a další)

Více informací

Transit.TIR.cz

FREE
VIEW