Nezařazené

Osoby zaměstnané v mezinárodní dopravě – komplexní informace platné od 11. května 2020

Zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem, se nevztahuje na osoby pracující v mezinárodní dopravě, a to jmenovitě na:

 • řidiče nákladních vozidel (závozník není řidičem, nelze na něj vztáhnout výjimku!),
 • řidiče autobusů (týká se zejména tzv. repatriačních autobusů),
 • posádky dopravních letadel a posádky letadel vykonávajících letecké práce,
 • strojvedoucí, vlakové čety a vozmistry,
 • lodní kapitány a členy posádek nákladních plavidel,
 • posádky vozů správce komunikace,
 • řidiče vozidla do 9 osob, přepravující některou z výše uvedených kategorií osob, který je zaměstnancem téhož zaměstnavatele a přepravuje je na místo, kde mají zahájit výkon činnosti, nebo je přepravuje zpět, a prázdné jízdy spojené s těmito přepravami,
 • externí řidič vozidla do 9 osob, ale pouze v případě střídání lodních kapitánů a posádek nákladních plavidel (tento řidič dokládá smlouvou),
 • doprovodná vozidla nadměrných nákladů (nutno prokázat se plnou mocí od dopravce nebo zodpovědné organizace za transport).
   

Vysvětlení:

Jedná se o výjimky vztahující se na osoby pracující v mezinárodní dopravě.

Za mezinárodní dopravu nelze pokládat, pokud:

 • osoba jede osobním autem (nebo více osob dodávkou) do zahraničí/nebo cizinci do ČR a vykonávají práci v dopravě v rámci jednoho státu – např řidič přejede osobním autem do Německa, kde týden jezdí s kamionem vnitrostátní dopravu a poté se na víkend vrací do ČR, nebo v Německu jezdí celý týden autobusem apod.
  Toto nesplňuje požadavek na mezinárodní dopravu. V takovém případě jsou tyto osoby v režimu pendlerů, pokud splňují podmínky pro pendlery (a se všemi pro ně platnými omezeními).
   

Řidiči kamionů nebo jiných nákladních vozidel – rozhoduje zařazení vozidla do kategorie N dle údaje v tzv. technickém průkazu vozidla jako vozidla určeného pro přepravu nákladu. Kategorie vozidel jsou stejné ve všech členských státech, platí tedy i pro zahraniční vozidla. V dokladech bude buď uvedeno, že se jedná o „nákladní vozidlo“ nebo bude uvedena příslušná kategorie.

Kategorie mohou být:

 • N1 = nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3,5t – může se jednat i o běžná osobní vozidla, např. verze kombi, dříve se daly vizuálně rozlišit podle povinné mříže oddělující zavazadlový prostor, nyní rozhoduje už pouze jejich registrace dle tzv. technického průkazu vozidla, dále sem patří nejčastěji nákladní dodávky,
 • N2 = nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 12 000 kg,
 • N3 = nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 12 000 kg.

Poznámka: pro odlišení osobní a nákladní dopravy – přeprava osob jsou vozidla kategorie M.
 

Řidič nesmí vézt jiné osoby (závozník, rodinní příslušníci apod., pokud nejde o případy, na které se vztahuje některá z ostatních výjimek – např. repatriace a sloučení rodiny)

Posádka dopravních letadel – jedná se o posádku včetně pilotů. Jedná se o letadla s cestujícími i cargo letadla, jakož i posádky letadel letů pro technické účely (údržba a oprava), poziční lety (prázdné přelety) apod.

Posádka letadel vykonávajících letecké práce – jedná se o velmi specifické situace – zejména jde o tzv. snímkovací či foto lety, letecké práce v zemědělství, ve stavebnictví a pod.

Řidiči vezoucí pracovníky mezinárodní dopravy – řidiče kamionu nebo např. posádku nákladního plavidla může vést jiný řidič – ale pouze v případě střídání lodních kapitánů a posádek nákladních plavidel nemusí být řidič zaměstnancem stejné firmy, tj, může jít o smluvní dopravu – tento řidič dokládá smlouvou o této smluvní dopravě, kapitáni a posádky nákladních plavidel musí mít potvrzení pro pracovníky mezinárodní dopravy. Řidič, který veze jinou skupinu než lodní kapitány a posádku nákladních plavidel, musí mít potvrzení pro pracovníky mezinárodní dopravy – tedy řidič, který veze zaměstnance do práce, musí být též zaměstnancem dané firmy.

Pro výše uvedené profese platí, že se jedná

 •  jak o ty, kteří fakticky v nákladním voze nebo lodi, vlaku překračují státní hranici ČR,
 • tak o ty, kteří jedou do zaměstnání do jiného státu – např. lodníci jedoucí osobním vozem z Děčína do Hamburku, řidič jedoucí osobním vozem pro kamion – ale stále musí jít o výkon následné mezinárodní dopravy (viz výše – ne řidič dodávky jezdící pouze po Německu).

  – v těchto případech je NUTNÉ tuto skutečnost doložit – tedy je nutné mít i v těchto případech doklad prokazující profesní způsobilost nebo vyplněné potvrzení pro pracovníky mezinárodní dopravy. V rámci tohoto potvrzení je kolonka i pro řidiče zaměstnance vezoucí např. lodníky na místo a zpět.
   

Na území ČR mohou vstoupit pouze osoby s oprávněním – tedy občané ČR, občané EU, občané třetích zemí s vízem nebo s pobytovým oprávněním v EU.

Pro všechny pracovníky mezinárodní dopravy platí povinnost bezprostředně po vstupu oznámit telefonicky tuto skutečnost krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště a podrobit se nezbytnému karanténnímu opatření, pokud:

 • doba předpokládaného pobytu na území ČR je delší než 14 dní nebo pokud doba vycestování z území ČR trvala déle než 14 dní

  NEBO
 • nepředloží lékařské potvrzení o absolvování PCR testu při vstupu (na formuláři, který je na webových stránkách MV ke stažení); absolvování testu nesmí být starší než 4 dny a test je prováděn na vlastní náklady
   

PCR test lze též absolvovat na území ČR do 72 hodin od vstupu, nicméně tyto osoby mají povinnost oznámit tuto skutečnost své krajské hygienické stanici.

Pokud se osoba nepodrobila povinné nařízené karanténě, platí po dobu 14 dnů od vstupu omezení volného pohybu po území ČR s výjimkou:

 • cest do zaměstnání a výkon zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a tento výkon,
 • cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
 • cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,
 • cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,
 • cest zpět do místa svého bydliště,
 • pohřbů.
Shrnutí – pro pracovníky v mezinárodní dopravě platí:
– nezbytná karanténní opatření: NE kromě výjimek (viz výše)
– povinnost předložit při vstupu test: NE kromě výjimek (viz výše)
– omezení volného pohybu po území ČR s výjimkami: ANO
– povinnost na území ČR nosit ochranné pomůcky (rouška): ANO
– omezení doby vycestování: NE
– vzdálenost: bez omezení
– hraniční přechody: jak ty s režimem 24/7, tak i tzv. pendlerské
povinnost mít potvrzení pro pracovníka mezinárodní dopravy NEBO jiný doklad o profesní způsobilosti: ANO – Potvrzení dostupné na webu mvcr.cz a mdcr.cz.
Lékařské potvrzením o absolvování testu se rozumí doklad vydaný lékařem nebo orgánem ochrany veřejného zdraví potvrzující, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který není starší než 4 dny; test si zajišťuje osoba na vlastní náklady. Test musí být vydán na vzoru, který je na webových stránkách MV, nebo se předkládá potvrzení od lékaře, které obsahuje veškeré náležitosti uvedené na formuláři. V konkrétních uvedených případech lze absolvovat PCR test i na území do 72 hodin od vstupu na území ČR; o absolvování testu na území ČR musí být bezodkladně informována místně příslušná krajská hygienická stanice, které se i lékařské potvrzení o absolvování testu na území předkládá.

Nezbytným karanténním opatřením se rozumí zejména karanténa podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochranně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Nezbytné karanténní opatření uděluje krajská hygienická stanice (KHS) příslušná podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu a to na základě telefonického oznámení bezprostředně po vstupu na území ČR.

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Transit.TIR.cz

FREE
VIEW